Χάρτης 4 - Εξάπλωση και αφθονία σημαντικών ειδών χλωρίδας

Ο χάρτης απεικονίζει εκτιμήσεις των Οικολογικών Χωρικών Ενοτήτων (ΟΧΕ) των σημαντικών ειδών χλωρίδας που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. Οι ΟΧΕ αποτελούν προσεγγίσεις για το χώρο εξάπλωσης – ενδιαίτημα των ειδών βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και των οικολογικών τους χαρακτηριστικών. Τα είδη χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ αποτελούν προστατευτέο αντικείμενο σε περιοχές ΕΖΔ – ΤΚΣ του δικτύου Natura 2000 και συμπληρώνονται από σημαντικά είδη της ελληνικής χλωρίδας (σπάνια, απειλούμενα, ενδιμικά κλπ) για τα οποία τα διαθέσιμα δεδομένα επιτρέπουν σχετικές εκτιμήσεις.

Ο χάρτης απεικονίζει τα ακόλουθα γεωγραφικά επίπεδα (layers):

 • Oικολογικές Xωρικές Eνότητες ειδών χλωρίδας
 • Περιοχές Natura 2000
 • Περιοχή Μελέτης
 • Σημαντικά λιμναία συστήματα
 • Σημαντικά μεταβατικά συστήματα
 • Σημαντικά ποτάμια συστήματα
Οδηγίες χρήσης χάρτη

Μέσω του δικτυακού ψηφιακού χάρτη, ο χρήστης έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Να ενεργοποιήσει / απενεργοποιήσει τη θέαση των γεωργαφικών επιπέδων στο χάρτη.
 • Να αλλάξει τη διαφάνεια των στοιχείων που περιλαμβάνει ένα επίπεδο.
 • Να αλλάξει τη σειρά με την οποία απεικονίζονται τα επίπεδα.
 • Να δει την περιγραφική πληροφορία (Πίνακας πληροφοριών) που σχετίζεται με τα απεικονιζόμενα στοιχεία κάθε επιπέδου.
 • Να επιλέξει ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός επιπέδου:
  1. με την εφαρμογή φίλτρων στις περιγραφικές πληροφορίες που συνοδεύουν τα γεωγραφικά δεδομένα
  2. με σύνθετη αναζήτηση βάσει του περιεχομένου ή της γεωγραφικής σχέσης.
 • Να εκτυπώσει μία περιοχή του χάρτη.