Καλωσήρθατε στην ψηφιακή πλατφόρμα παρουσίασης των γεωχωρικών στοιχείων της ΕΠΜ 10A

Η χαρτογραφική πληροφορία που παράχθηκε κατά την εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης οργανώθηκε με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας (GIS) και αναλύεται σε γεωχωρικά επίπεδα (Layers). Τα γεωχωρικά επίπεδα αντιστοιχούν στην γεωγραφική απεικόνιση στοιχείων ενδιαφέροντος για τα διαφορετικά αντικείμενα που πραγματεύεται η ΕΠΜ.

Η απεικόνιση των επιπέδων γίνεται μέσω 12 ψηφιακών χαρτογραφικών συνθέσεων οι οποίες συνδέονται με τα θεματικά αντικείμενα που πραγματεύονται τα Κεφάλαια της ΕΠΜ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χάρτης 1 - Υφιστάμενη κατάσταση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

2.1 Χάρτης 2 - Σημαντικά στοιχεία αβιοτικού περιβάλλοντος

2.2 Χάρτης 3 - Βλάστηση - φυσικοί τύποι οικοτόπων

2.2 Χάρτης 4 - Εξάπλωση και αφθονία σημαντικών ειδών χλωρίδας

2.2 Χάρτης 5.1 - Ενδιαιτήματα και πληθυσμοί σημαντικών ειδών πανίδας πλην ορνιθοπανίδας

2.2 Χάρτης 5.2 - Ενδιαιτήματα και πληθυσμοί σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας

2.3 Χάρτης 6 - Χρήσεις γης και δραστηριότητες

2.3 Χάρτης 7.1 - Πιέσεις / απειλές στα προστατευτέα αντικείμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Χάρτης 7.2 - Συνολική εκτίμηση προστατευτέου αντικειμένου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Χάρτης 8 - Οριοθέτηση προστατευτέου αντικειμένου - Ζωνών προστασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Χάρτης 9 - Προτάσεις διαχείρισης

Χάρτης 10 - Χάρτης συνόλου γεωχωρικών πληροφοριών ΕΠΜ