Χάρτης 5.2 - Ενδιαιτήματα και πληθυσμοί σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας

Ο χάρτης απεικονίζει εκτιμήσεις των Οικολογικών Χωρικών Ενοτήτων (ΟΧΕ) των σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών είδών μεταναστεύουσας ορνιθοπανίδας με συχνή παρουσία στις Ζώνες Ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) της περιοχή μελέτης. Επιπλέον απεικονίζονται τα κρίσιμα ενδιαιτήματα ειδών χαρακτηρισμού για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης, δηλαδή για τα είδη τα οποία αποτέλεσαν το αντικείμενο χαρακτηρισμού των περιοχών.

Ο χάρτης απεικονίζει τα ακόλουθα γεωγραφικά επίπεδα (layers):

 • Κρίσιμα ενδιαιτήματα ειδών χαρακτηρισμού
 • Οικολογικές Χωρικές Ενότητες ειδών ορνιθοπανίδας (πλην ειδών χαρακτηρισμού)
 • Περιοχές Natura 2000
 • Περιοχή Μελέτης
 • Σημαντικά λιμναία συστήματα
 • Σημαντικά μεταβατικά συστήματα
 • Σημαντικά ποτάμια συστήματα
Οδηγίες χρήσης χάρτη

Μέσω του δικτυακού ψηφιακού χάρτη, ο χρήστης έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Να ενεργοποιήσει / απενεργοποιήσει τη θέαση των γεωργαφικών επιπέδων στο χάρτη.
 • Να αλλάξει τη διαφάνεια των στοιχείων που περιλαμβάνει ένα επίπεδο.
 • Να αλλάξει τη σειρά με την οποία απεικονίζονται τα επίπεδα.
 • Να δει την περιγραφική πληροφορία (Πίνακας πληροφοριών) που σχετίζεται με τα απεικονιζόμενα στοιχεία κάθε επιπέδου.
 • Να επιλέξει ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός επιπέδου:
  1. με την εφαρμογή φίλτρων στις περιγραφικές πληροφορίες που συνοδεύουν τα γεωγραφικά δεδομένα
  2. με σύνθετη αναζήτηση βάσει του περιεχομένου ή της γεωγραφικής σχέσης.
 • Να εκτυπώσει μία περιοχή του χάρτη.