Χάρτης 1 - Υφιστάμενη κατάσταση

Ο Χάρτης 1 περιλαμβάνει στοιχεία που συνθέτουν μία γενική εικόνα της περιοχής μελέτης και των βασικών χαρακτηριστικών του αβιοτικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στο Κεφ 2 της ΕΠΜ.

Ο χάρτης απεικονίζει τα ακόλουθα γεωγραφικά επίπεδα (layers):

 • Όρια οικισμών
 • Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης (ενιαία)
 • Θεσμικές ρυθμίσεις χωροταξικού - πολεοδομικού χαρακτήρα
 • Θεσμοθετημένες Προστατευμένες Περιοχές
 • Περιοχές Natura 2000
 • Περιοχή Μελέτης
 • Σημαντικά λιμναία συστήματα
 • Σημαντικά ποτάμια συστήματα
 • Σημαντικά στοιχεία γεωμορφολογίας και τοπίου
 • Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Τεχνικές υποδομές μεταφορών
Οδηγίες χρήσης χάρτη

Μέσω του δικτυακού ψηφιακού χάρτη, ο χρήστης έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Να ενεργοποιήσει / απενεργοποιήσει τη θέαση των γεωργαφικών επιπέδων στο χάρτη.
 • Να αλλάξει τη διαφάνεια των στοιχείων που περιλαμβάνει ένα επίπεδο.
 • Να αλλάξει τη σειρά με την οποία απεικονίζονται τα επίπεδα.
 • Να δει την περιγραφική πληροφορία (Πίνακας πληροφοριών) που σχετίζεται με τα απεικονιζόμενα στοιχεία κάθε επιπέδου.
 • Να επιλέξει ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός επιπέδου:
  1. με την εφαρμογή φίλτρων στις περιγραφικές πληροφορίες που συνοδεύουν τα γεωγραφικά δεδομένα
  2. με σύνθετη αναζήτηση βάσει του περιεχομένου ή της γεωγραφικής σχέσης.
 • Να εκτυπώσει μία περιοχή του χάρτη.