Χάρτης 10 - Συνολικός Χάρτης ΕΠΜ 04B

Ο Χάρτης 10 περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης 04B.

Ο χάρτης απεικονίζει τα ακόλουθα γεωγραφικά επίπεδα (layers):

 • Oικολογικές Xωρικές Eνότητες ειδών πανίδας
 • Oικολογικές Xωρικές Eνότητες ειδών χλωρίδας
 • Άλλες τεχνικές και κοινωνικές υποδομές που έχουν σχέση με τη διατήρηση του βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος
 • Όρια οικισμών
 • Όρια οριοθετημένων βοσκοτόπων, χαρακτηρισμένων δασών και δασικών εκτάσεων, χαρακτηρισμένης γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας κ.λπ.
 • Ακτές κολύμβησης στην περιοχή μελέτης
 • Απειλές στα προστατευτέα αντικείμενα
 • Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης
 • Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης (ενιαία)
 • Ζώνες Προστασίας
 • Θεσμικές ρυθμίσεις χωροταξικού - πολεοδομικού χαρακτήρα
 • Θεσμοθετημένες Προστατευμένες Περιοχές
 • Κάλυψη χρήσεων γης (CLC_2018)
 • Κρίσιμα ενδιαιτήματα ειδών χαρακτηρισμού
 • Οικολογικές Χωρικές Ενότητες ειδών ορνιθοπανίδας (πλην ειδών χαρακτηρισμού)
 • Οικολογικοί Διάδρομοι
 • Περιοχές Natura 2000
 • Περιοχή Μελέτης
 • Περιφερειακές Ζώνες
 • Πιέσεις στα προστατευτέα αντικείμενα
 • Πλημμυρικές Ζώνες
 • Προτάσεις Μέτρων Διαχείρισης
 • Προτεινόμενες Προστατευόμενες Περιοχές
 • Σημαντικά λιμναία συστήματα
 • Σημαντικά μεταβατικά συστήματα
 • Σημαντικά παράκτια συστήματα
 • Σημαντικά ποτάμια συστήματα
 • Σημαντικά στοιχεία γεωλογίας
 • Σημαντικά στοιχεία γεωμορφολογίας και τοπίου
 • Σημαντικά υπόγεια ύδατα
 • Στοιχεία ορυκτών πόρων - μεταλλευτικές και λατομικές περιοχές/ περιοχές εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
 • Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Σχεδιαζόμενα έργα και σχετικές χωρικές ρυθμίσεις
 • Τεχνικές υποδομές μεταφορών
 • Τύποι Οικοτόπων
Οδηγίες χρήσης χάρτη

Μέσω του δικτυακού ψηφιακού χάρτη, ο χρήστης έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Να ενεργοποιήσει / απενεργοποιήσει τη θέαση των γεωργαφικών επιπέδων στο χάρτη.
 • Να αλλάξει τη διαφάνεια των στοιχείων που περιλαμβάνει ένα επίπεδο.
 • Να αλλάξει τη σειρά με την οποία απεικονίζονται τα επίπεδα.
 • Να δει την περιγραφική πληροφορία (Πίνακας πληροφοριών) που σχετίζεται με τα απεικονιζόμενα στοιχεία κάθε επιπέδου.
 • Να επιλέξει ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός επιπέδου:
  1. με την εφαρμογή φίλτρων στις περιγραφικές πληροφορίες που συνοδεύουν τα γεωγραφικά δεδομένα
  2. με σύνθετη αναζήτηση βάσει του περιεχομένου ή της γεωγραφικής σχέσης.
 • Να εκτυπώσει μία περιοχή του χάρτη.