Χάρτης 2 - Σημαντικά στοιχεία αβιοτικού περιβάλλοντος

Ο χάρτης 2 εστιάζει στην απεικόνιση στοιχείων του αβιοτικού περιβαλλοντος της περιοχής μελέτης της ΕΠΜ όπως στοιχεία υδρογραφικού δικτύου, γεωμορφολογίας, γεωλογίας κ.α.

Ο χάρτης απεικονίζει τα ακόλουθα γεωγραφικά επίπεδα (layers):

 • Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης (ενιαία)
 • Περιοχές Natura 2000
 • Περιοχή Μελέτης
 • Πλημμυρικές Ζώνες
 • Σημαντικά λιμναία συστήματα
 • Σημαντικά ποτάμια συστήματα
 • Σημαντικά στοιχεία γεωλογίας
 • Σημαντικά στοιχεία γεωμορφολογίας και τοπίου
 • Σημαντικά υπόγεια ύδατα
Οδηγίες χρήσης χάρτη

Μέσω του δικτυακού ψηφιακού χάρτη, ο χρήστης έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Να ενεργοποιήσει / απενεργοποιήσει τη θέαση των γεωργαφικών επιπέδων στο χάρτη.
 • Να αλλάξει τη διαφάνεια των στοιχείων που περιλαμβάνει ένα επίπεδο.
 • Να αλλάξει τη σειρά με την οποία απεικονίζονται τα επίπεδα.
 • Να δει την περιγραφική πληροφορία (Πίνακας πληροφοριών) που σχετίζεται με τα απεικονιζόμενα στοιχεία κάθε επιπέδου.
 • Να επιλέξει ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός επιπέδου:
  1. με την εφαρμογή φίλτρων στις περιγραφικές πληροφορίες που συνοδεύουν τα γεωγραφικά δεδομένα
  2. με σύνθετη αναζήτηση βάσει του περιεχομένου ή της γεωγραφικής σχέσης.
 • Να εκτυπώσει μία περιοχή του χάρτη.