Χάρτης 7.1 - Πιέσεις / απειλές στα προστατευτέα αντικείμενα

Ο χάρτης απεικονίζει τις περιοχές που εντοπίζονται δραστηριότητες που εκτιμάται ότι αποτελούν πιέσεις επί των προστετευτέων αντικειμένων των υπό μελέτη περιοχών ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για αυτά στο μέλλον.

Ο χάρτης απεικονίζει τα ακόλουθα γεωγραφικά επίπεδα (layers):

 • Απειλές στα προστατευτέα αντικείμενα
 • Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης
 • Περιοχές Natura 2000
 • Πιέσεις στα προστατευτέα αντικείμενα
Οδηγίες χρήσης χάρτη

Μέσω του δικτυακού ψηφιακού χάρτη, ο χρήστης έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Να ενεργοποιήσει / απενεργοποιήσει τη θέαση των γεωργαφικών επιπέδων στο χάρτη.
 • Να αλλάξει τη διαφάνεια των στοιχείων που περιλαμβάνει ένα επίπεδο.
 • Να αλλάξει τη σειρά με την οποία απεικονίζονται τα επίπεδα.
 • Να δει την περιγραφική πληροφορία (Πίνακας πληροφοριών) που σχετίζεται με τα απεικονιζόμενα στοιχεία κάθε επιπέδου.
 • Να επιλέξει ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός επιπέδου:
  1. με την εφαρμογή φίλτρων στις περιγραφικές πληροφορίες που συνοδεύουν τα γεωγραφικά δεδομένα
  2. με σύνθετη αναζήτηση βάσει του περιεχομένου ή της γεωγραφικής σχέσης.
 • Να εκτυπώσει μία περιοχή του χάρτη.