Χάρτης 7.2 - Συνολική εκτίμηση προστατευτέου αντικειμένου

Ο χάρτης περιλαμβάνει την διάκριση των προστατευτέων αντικειμένων ως προς την προτεραιότητα λήψης θεσμικών και διαχειριστικών μέτρων, όπως προκύπτει από την αξιολόγηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που εξετάζονται στο Κεφάλαιο 3 της ΕΠΜ.

Ο χάρτης απεικονίζει τα ακόλουθα γεωγραφικά επίπεδα (layers):

 • Περιοχές Natura 2000
 • Τύποι Οικοτόπων
Οδηγίες χρήσης χάρτη

Μέσω του δικτυακού ψηφιακού χάρτη, ο χρήστης έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Να ενεργοποιήσει / απενεργοποιήσει τη θέαση των γεωργαφικών επιπέδων στο χάρτη.
 • Να αλλάξει τη διαφάνεια των στοιχείων που περιλαμβάνει ένα επίπεδο.
 • Να αλλάξει τη σειρά με την οποία απεικονίζονται τα επίπεδα.
 • Να δει την περιγραφική πληροφορία (Πίνακας πληροφοριών) που σχετίζεται με τα απεικονιζόμενα στοιχεία κάθε επιπέδου.
 • Να επιλέξει ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός επιπέδου:
  1. με την εφαρμογή φίλτρων στις περιγραφικές πληροφορίες που συνοδεύουν τα γεωγραφικά δεδομένα
  2. με σύνθετη αναζήτηση βάσει του περιεχομένου ή της γεωγραφικής σχέσης.
 • Να εκτυπώσει μία περιοχή του χάρτη.